เอาQualityของสัญญาณมายกเลิกAlarm

ในAlarmWorXซึ่งเป็นระบบAlarmที่มีสัญญาณต่าง ๆ ที่ให้โปรแกรมตรวจสอบว่าสัญญาณใดเข้าเง่อนไขAlarmที่กำหนดไว้แล้วจึงค่อยแจ้งเตือนนั้น ถ้าหากเราต้องการนำQualityของสัญญาณมาเป็นตัวกำหนดว่าสัญญาณนั้นจะนำมาตรวจสอบหรือไม่เพื่อให้มีการแจ้งเตือน เช่นหากQualityของสัญญาณเป็น BAD ก็ให้ยกเลิกการตรวจสอบสัญญาณนั้นไปเลย ก็สามารถทำได้ดังนี้

 

โดยปกติสัญญาณ OPC tag สามารถตรวจสอบได้ว่า Good หรือไม่โดยใช้ Syntax ใน Expression ดังรููป

image

x= {{tag:ICONICS.Simulator.1\SimulatePLC.OUTPUTS.BIT#quality}} ==192

ซึ่ง 192 หมายถึงQualityเป็นGood

และ #quality ต่อท้ายชื่อOPC tag จะหมายถึงค่าQualityของสัญญาณOPC tagนั้น

ดังนั้นExpressionบน ก็หมายถึงผลลัพธ์จะเป็น True (1) เมื่อสัญญาณมีQuality=192 ถ้านอกเหนือจากนี้จะเป็น False(0)

 

เราสามารถเอา Expressionดังกล่าวมาใช้ในAlarm TagของAlarmWorX ดังรูป

image

เมื่อสัญญาณจากOPC tagไม่ดีเช่นPLCถูกปิดไปหรือCommunication Failsก็จะได้ไม่ต้องมีการตรวจสอบTagดังกล่าว

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s