GENESIS32 SCADA: ทำตัวเลือกส่งค่าให้อุปกรณ์อย่างไร

บางครั้งเราต้องการให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือกเพื่อส่งค่าให้ PLC, RTU, Controller ฯลฯ จาก SCADA เช่นตัวเลือกกำหนดค่า Limit, PID, สูตร ฯลฯ เราสามารถใช้ Process Point ใน GENESIS32 ทำได้ดังนี้

ใน GraphWorX32 เลือก ProcessPoint วางใน Workspace

image

เมื่อวาง Process Point ลงไปจะพบหน้าต่าง Property Inspector ที่แท็ป PPT/DE ให้คลิ้ก Data Tags… เพื่อเลือกสัญญาณจาก OPC Server หรือ Database ฯลฯ ที่สนใจ (สามารถเขียนค่าไปให้ Data Source หลายแบบทั้ง OPC Server, Database, SNMP, BACNET, Alias, Variable, …) คลิ้ก OK

image

เมื่อเลือกสัญญาณที่ต้องการเขียนค่าไปให้ ต่อไปเราก็จะต้องสร้างตัวเลือกของค่าที่จะส่งไปให้โดยคลิ้กที่ States…

image

จะพบหน้าต่าง State Field Configuration ให้พิมพฺ์ค่าที่ต้องการเขียนส่งไปในช่อง State Value และป้ายกำกับที่ต้องการให้ผู้ใช้เห็นในช่อง State String: แล้วคลิ้กปุ่ม Add เพื่อเพิ่มรายการลงในตารางด้านล่าง ทำไปเรื่อยๆ จนครบจำนวนตัวเลือกที่ต้องการ ถ้าต้องการแก้ไขที่รายการใดให้คลิ้กรายการนั้นจากตารางแล้วแก้ไขค่าในช่อง State Value หรือ State String แล้วคลิ้ก Change

 image

เมื่อครบแล้วให้กำหนดค่า Defaul String ซึ่งจะแสดงในตอนโปรแกรมเริ่มทำงาน แล้วคลิ้ก OK จะเป็นการสร้างรายการของตัวเลือกขึ้นมา

จะกลับมาที่หน้าต่าง Property Inspector ให้เลือก Data Entry เพื่ออนุญาตให้มีการเขียนค่าให้สัญญาณในช่อง Data Source ได้ คลิ้ก OK

image

เมื่อทดสอบรันจะได้ผลลัพธ์คือรายการสำหรับให้ผู้ใช้เลือกเพื่อกำหนดค่าให้สัญญาณดังรูป

image

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s