เทคนิคการเซตให้แสดงกราฟย้อนหลังได้เร็ว

การ Replay ข้อมูลย้อนหลังที่ห่างออกไปจากปัจจุบันมาก ๆ นั้น จะเป็นการอ่านข้อมูลออกมาจาก SQL Server ที่เราเก็บข้อมูลไว้ครับ ดังนั้นการโหลดข้อมูลเร็วหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของ SQL Server PC ณ ขณะนั้นครับถ้ามีข้อมูลมากจะใช้เวลาในการค้นหาและเอาข้อมูลออกมานานขึ้นโดยปัจจัยที่ทำให้การค้นหาข้อมูลคือ

1. ประสิทธิภาพของ CPU ที่รัน SQL Server

2. จำนวนข้อมูลที่ค้นหาได้ จำนวนข้อมูลมาก = โหลดนานขึ้น (ยิ่งถ้าข้อมูลทั้งก้อนมีจำนวนมากยิ่งใช้เวลาในการค้นหานาน)

เช่นถ้ามี ความละเอียดของข้อมูล (Collection rate )และกำหนดคาบของข้อมูล (Trend Period) กว้าง ก็จะทำให้จำนวนข้อมูลที่ค้นได้มีจำนวนมากครับ เช่นถ้า Collection rate = 500msec คาบ = 20 Minute จะมีจำนวนข้อมูลถึง 2400 ข้อมูล ซึ่งใช้เวลาในการค้นหานานกว่า Collectionrate = 1 sec คาบ= 2 นาที ซึ่งจะได้จำนวนข้อมูลเพียง 120 ข้อมูล

หรือถ้า Collection rate = 1 sec คาบ = 10 Minute จะได้ข้อมูล 600 ข้อมูล ดังรูป

image

!cid_B4296BD2D8D040E182540879C6A06D2B@TOSHIBA

!cid_9B2C8EB4EC204CF48A5559CBD4D3E5FE@TOSHIBA

ดังนั้นหากต้องการความเร็ว ควรกำหนด TrendViewer ให้มี Collection Rate ในการแสดงข้อมูลหยาบลง เช่น 1, 5, 10, 15 sec ยิ่งหยาบยิ่งได้ข้อมูลน้อย

กำหนดให้คาบไม่ยาวเกินไป ถ้ายาวมากควรกำหนด Collection rate ให้สัมพันธ์กันครับ เช่น

ถ้าต้องการให้แสดงข้อมูลพียง 900 ตัวอย่าง และให้คาบ = 1 ชั่วโมง ควรกำหนด Collection rate = 4 sec

ถ้าต้องการให้แสดงข้อมูลพียง 960 ตัวอย่าง ถ้าคาบ = 8 ชั่วโมง ควรกำหนด Collection rate = 30 sec เป็นต้นครับ จะทำให้การค้นข้อมูลทำได้เร็ว

จากรูปจะเห็นว่าผมใช้ Collection = 30 sec คาบ= 8 ชั่วโมง ผมก็ยังได้กราฟที่มีความละเอียดที่ดีมาก (ถึงละเอียดกว่านี้ก็มองยากครับยังไงก็ต้องซูม)

image

 

ตัวอย่างนี้ดูย้อนหลังโดยเซตคาบยาวถึง 16 ชั่วโมง แต่ใช้เวลาดึงข้อมูลย้อนหลังเร็วครับ เนื่องจากกำหนด Collection rate ไว้ 5 นาที

image

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s