Monthly Archives: December 2012

การปรับเสียงพูด Text to Speech ใน AlarmMMX

AlarmMMX เป็น Add-0n ของ GENESIS32 SCADA สามารถส่งเมล์ ส่งแฟกซ์ ส่ง SMS ส่งเสียง Text to Speed แสดงข้อความเลื่อน ส่ง Skype ฯลฯ บทความนี้จะแสดงวิธีการปรับเสียง Text to Speech ของ AlarmMMX Text to Speech เป็นเทคโนโลยีในการแปลงประโยคภาษาอังกฤษเป็นเสียงพูด โดยใน AlarmMMX จะสามารถส่งเสียงแจ้งเตือนแบบ Text to Speech ได้ โดยประโยคที่พูดออกมาก็คือข้อความแจ้งเตือนที่ได้คอนฟิกไว้ใน AlarmWorX ของ GENESIS32 SCADA … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment