ป้องกัน Memory Leak บน Windows 7 ของ SQL Server

บน Windows7 และ Server 2008 ที่มีการใช้งาน SQL Server อาจพบปัญหาหนวยความจำรั่วไหล ทำให้ระบบช้าลง จะแก้ปัญหานี้อย่างไร

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าประสบปัญหาดังกล่าว

ตรวจสอบจาก Task Manager โดยดูที่Processที่ชื่อว่า WmiPrvSE.exe หากพบว่า Process ดังกล่าวใช้Resource CPU จำนวนมาก ท่านอาจพบปัญหา Memory Leak ซึ่งมีสาเหตุมาจาก Class ของวินโดวส์ชื่อว่า Win32_Service WMI

วิธีแก้ปัญหา

ติดตั้ง Hotfix จาก http://support.microsoft.com/kb/981314

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s