โค้ดตัวอย่างควบคุม Data Mining Control ด้วย VBScript

image


Dim MYDM, DD, MM, YY
Set DD = ThisDisplay.GetPointObjectFromName("~~DD~~")
Set MM = ThisDisplay.GetPointObjectFromName("~~MM~~")
Set YY = ThisDisplay.GetPointObjectFromName("~~YY~~")
Set MYDM = ThisDisplay.GetVisibleObjectFromName("DM").GetOLEObject
MYDM.QueryText = "SELECT * from AlarmLog WHERE (DAY(ActiveTime) = " & DD.Value _
& ") And (Month(ActiveTime)=" & MM.Value & ") and (YEAR(ActiveTime)=" & YY.Value & ") "
MYDM.Refresh

โค้ดดังกล่าวอ้างอิงถึง Data Mining Control ที่ตั้งชื่อว่า DM
โดยโค้ดจะทำการส่งค่าวันเดือนปี DD, MM, YY ใส่ใน SQL Command เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการค้นข้อมูล

ท่านสามารถดู VDO ประกอบได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=jChCsZM0RUc&feature=youtu.be

ดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์ได้ที่นี่ (GDF)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s