การติดตั้งและใช้งาน TrendLogger

TrendLogger ใช้เพื่อบันทึกสัญญาณจากอุปกรณ์ PLC, Remote I/O, Power Meter และอื่น ๆ ไว้ใน SQL Server สามารถบันทึกสัญญาณได้สูงสุด 500สัญญาณ เมื่อต้องการนำสัญญาณออกมาแสดงแบบรายงานทั้งแบบ ตารางข้อมูลหรือกราฟ สามารถใช้ TrendLogger Report แสดงออกมาได้

TrendLogger เวอร์ชั่นเดโมหรือทดลองใช้งานนี้จะทำงาน 2 ชั่วโมง เมื่อครบแล้วท่านต้องปิดแล้วเปิดใหม่

หากต้องการชม VDO การติดตั้งและใช้งาน TrendLogger คลิ้กที่นี่
VDO อื่น ๆ : การใช้งาน TrendLogger ร่วมกับ MS SQL 2005 Express (MS SQL 2005 ก็เช่นกัน)

วิธีการติดตั้ง TrendLogger

1. ทื่านต้องติดตั้ง MS SQL Server ก่อน โดยอาจใช้ MS SQL Server Desktop Engine (MSDE) ก็ได้ซึ่งดาวน์โหลดได้ที่

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=413744D1-A0BC-479F-BAFA-E4B278EB9147&displaylang=en

2. หลังจากติดตั้ง MS SQL Server แล้ว ให้ติดตั้ง TrendLogger ซึ่งดาวน์โหลดจาก

http://cid-61483448686bbb3d.skydrive.live.com/self.aspx/share/TrendLogger.zip

3. เมื่อติดตั้ง TrenLogger แล้วท่านสามารถทำการบันทึกสัญญาณต่าง ๆ เข้าสู่ SQL Server ได้เลย แล้วจะเอามาแสดงเป็นกราฟหรือข้อมูลตาราง Excel ก็ทำได้ วิธีการใช้งาน TrendLogger ดู PDF ที่

http://cid-61483448686bbb3d.skydrive.live.com/self.aspx/share/TrendLoggerManual.pdf

 

วิธีการนำข้อมูลที่บันทึกไว้มาแสดงเป็นกราฟและรายงานแบบ Excel sheet

1. เมื่อติดตั้ง TrendLogger จะมี Excel Template ถูกติดตั้งมาด้วยดังรูป (TrendLoggerReport)

clip_image001

2. เปิด MS Excel ขึ้นมาแล้วเลือกเมนู Tools > Macro > Security

clip_image002

เลือกระดับความปลอดภัยเป็น Medium แล้วคลิ้ก OK

clip_image003

3. เปิด TrendLoggerReport ขึ้นมา โดยเลือก Start > Programs > TrendLogger Report ถ้ามีหน้าต่างสอบถามว่าจะอนุญาตให้ใช้งาน Macro หรือไม่ ให้ตอบ Enable Macros

clip_image004

4. จากนั้น Excel Report จะแสดงออกมา ให้ท่านทำการเซตอัพว่าจะติดต่อไปยัง SQL Server ชื่ออะไรและใช้สิทธิการติดต่อแบบ NT Authentication หรือว่า SQL Authentication ตามรูป กรณีที่ใช้ SQL Authentication ท่านต้องระบุ Username และ Password ด้วย

clip_image005

จากนั้นคลิ้กปุ่ม “กำหนดสัญญาณที่ต้องการ” เพื่อเข้าไปเลือกสัญญาณที่ต้องการนำมาพล็อต โดยเลือกจากลิสต์ด้านซ้ายเข้ามาเพิ่มในลิสต์ขวามือ เมื่อเลือกแล้วให้คลิ้ก OK

clip_image006

จากนั้นคลิ้กปุ่ม Save

5.เปิดไปยังชีต Daily Report เลือกช่วงวันเวลาที่ต้องการ โดยคลิ้กปุ่ม … ข้างช่องข้อความ From และ To ซึ่งจะเป็นการเลือกช่วงเวลาจากปฏิทิน

clip_image007

แล้วคลิ้้ก Generate Report

ท่านจะพบรายงานแบบข้อมูลตารางและกราฟ

clip_image008

clip_image009

หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบกราฟก็คลิ้กขวาบริเวณกราฟแล้วเลือกรูปแบบกราฟที่ต้องการ

clip_image010

clip_image011

clip_image012

TrendLogger และ TrendLogger Excel Report ช่วยให้ท่านสามารถวิเคราะห์การทำงานของระบบและสามารถนำข้อมูลไปใช้ในงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างยืดหยุ่น สามารถคำนวนโดยใช้สูตรต่าง ๆ ของ Excel เป็นต้นได้ในงบประมาณที่น้อยกว่าและคุ้มค่ากว่า

 

 

TrendLogger Expression Example

ตัวอย่างการใช้งาน Start/Stop Condition Expression     |    Download TrendLogger latest vesion

ตัวอย่างที่ 1

ให้ OPC tag ตัวแรกเป็นเงื่อนไขในการ Start หรือ Stop หากค่าของ OPC tag ตัวแรกในรายการ OPC tag มีค่าไม่เท่ากับ 0 หรือ ON จะทำให้การ start หรือ stop เกิดขึ้น

tag(0)

ตัวอย่างที่ 2

ให้ OPC tag ตัวแรกเป็นเงื่อนไขในการ Start หรือ Stop หากค่าของ OPC tag ตัวแรกในรายการ OPC tag มีค่าเท่ากับ 0 หรือ OFF จะทำให้การ start หรือ stop เกิดขึ้น

not tag(0)   หรือ not(tag(0))

ตัวอย่างที่ 3

เมื่อค่าของ OPC tag หมายเลขที่ 2 รวมกับ OPC tag หมายเลขที่ 3 มีค่ารวมกันตั้งแต่ 100 ขึ้นไปก็ให้เริ่มบันทึกข้อมูล

(tag(2) + tag(3)) > 100

clip_image013

ตัวอย่างที่ 4

เมื่อค่าของ OPC tag หมายเลขที่ 2 และ หมายเลขที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0(OFF) ทั้งคู่ ก็ให้หยุดบันทึกข้อมูล

not(tag(2)) and not(tag(3))

clip_image014

ตัวอย่างที่ 5

เมื่อถึงปี 2008 เดือน 9 วันที่ 8 ก็ให้ทำงาน (Start หรือ Stop แล้วแต่เลือก)

today = Date(2008,9,8)

ตัวอย่างอื่น ๆ

tag(2) * 100 > tag(3)

tag(3) or not(tag(4))

10 * (tag(2) + tag(3)/5)  <  55

nowh => 10 and nowh <= 13 (ตรวจสอบว่าชั่วโมงปัจจุบันอยู่ระหว่าง 10.00 น. และ 13.00 น. หรือไม่

รายการฟังก์ชั่นทั้งหมด

ฟังก์ชั่นวันเวลา

  Function now() As DateTime

  Function today() As DateTime

  Function nowh() As Double (ชั่วโมงปัจจุบัน)
   Function nown() As Double (นาทีปัจจุบัน)
   Function nows() As Double (วินาทีปัจจุบัน)
   Function nowd() As Double (วันที่ปัจจุบัน)
   Function nowm() As Double (เดือนปัจจุบัน)
   Function nowy() As Double (ปีปัจจุบัน)
   Function rnd() As Integer (สุ่มค่าตัวเลข)

   Function [Date](ByVal year As Double, ByVal month As Double, ByVal day As Double) As DateTime  (สร้างวันเวลา)

ฟังก์ชั่นสตริง (ความหมายเช่นเดียวกับฟังก์ชั่นใน VB)

   Function mid(ByVal str As String, ByVal index As Double) As String 

   Function mid(ByVal str As String, ByVal index As Double, ByVal len As Double) As String

   Function len(ByVal str As String) As Double

   Function trim(ByVal str As String) As String

ฟังก์ชั่นเงื่อนไข

รูปแบบ ifx(เงื่อนไข, ผลลัพธ์เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง , ผลลัพธ์เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ) รูปแบบตัวแปรผลลัพธ์

   Function ifn(ByVal cond As Boolean, ByVal TrueValue As Double, ByVal FalseValue As Double) As Double

   Function ifd(ByVal cond As Boolean, ByVal TrueValue As Date, ByVal FalseValue As Date) As Date

   Function ifs(ByVal cond As Boolean, ByVal TrueValue As String, ByVal FalseValue As String) As String

ฟังก์ชั่นจัดรูปแบบ

   Function Format(ByVal value As Object, ByVal style As String) As String

เช่น Format(now,”dd/MM/yyyy”) จะได้ 08/09/2008

Format(now,”HH:mm:ss”) จะได้ 13:59:48

Format(now,”hh:mm:ss”) จะได้ 01:59:48

   Function UCase(ByVal value As String) As String

   Function LCase(ByVal value As String) As String

ฟังก์ชั่นทั่วไป

   Function Int(ByVal value As Double) As Double (แปลงค่าเป็นตัวเลข Double)

   Function Round(ByVal value As Double) As Double (ปัดเศษเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม)
   Function bit(ByVal value As Object) As Boolean (แปลค่าเป็น Boolean)

   Function tag(ByVal value As Object) As Object  (ดึงค่าของ OPC tag)

ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

+, -, *, /, %

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

>, <, =, >=, <=, =, <>

ตัวดำเนินการลอจิก

and, or, not

ตัวดำเนินการแบบ Group

(, )

ตัวดำเนินการสตริง

ตัวอย่าง  1 & 2 ได้ 12

‘H’ & ‘L’ ได้ ‘HL’

1:24 PM

ข้อมูลคุณลักษณะและอัพเดทแต่ละเวอร์ชั่น

TrendLogger History Update

Click on desired version to download (คลิ้กเวอร์ชั่นที่ท่านต้องการดาวน์โหลด)

TrendLogger Report Update

· Excel Report แก้ไขกรณีเลือกช่วงเวลาเพื่อแสดงข้อมูลด้วยปฏิทินไม่ได้


Version 2.0.2 January 13, 2009

– MSDE/MS SQL 2000 Connection bug fixed

Version 2.0.1 January 13, 2009

– Replace report template to fix chart creation bug

– Time selectable in report 

Version 2.0.0 September 7, 2008

– Start/Stop condition with Expression. User can write expression to control database record start or stop.

– Improve core operation with OPC tag and record operation

– Improve OPC tag browser

Version 1.0.0 May 2, 2007

– 500 OPC tags support

– OPC Server browser

– OPC tag browser

– Database Creator Tool

– Restore to system tray when minimize

– Support MS SQL Server 2000, MSDE 2000, MS SQL Server 2005, MS SQL Server 2005 Express

– Record interval changeable

– MS Excel report include tabular and chart with data date selectable by user

– Automatically create new table when add/remove OPC tag or data record reach maximum table capable

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s